0 items in de winkelwagen
  • Er bevinden zich geen producten in de winkelwagen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle verbintenissen tussen Triska, gevestigd te Dilsen-Stokkem, hierna genoemd Triska of verkoper en haar afnemers of opdrachtgevers, verder genoemd de koper.

2. Afwijkingen, aanvullingen en bijkomende bedingen, in tegenspraak met deze voorwaarden zijn voor Triska slechts bindend, als deze uitdrukkelijk en voorafgaand door Triska schriftelijk zijn aanvaard.

3. Indien enige bepaling in deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met de bestaande wettelijke voorschriften op het moment van de totstandkoming of uitvoering van de verbintenis, zal deze bepaling zodanig worden geïnterpreteerd dat de strijdigheid wordt opgeheven. Mocht dit onmogelijk blijken, dan blijft deze bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen integraal gehandhaafd blijven.

4. Tenzij de offerte anders vermeldt, zijn offertes uiterlijk 30 dagen na datum van uitgifte geldig.

5. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van de aanbieding of offerte de verkoper heeft bereikt. Aanvaarding impliceert de instemming met deze algemene voorwaarden en afstand van de eigen (aankoop)voorwaarden, indien zij afwijken van of tegenstrijdig zijn met de voorwaarden van Triska of van het geldend Belgisch recht.

6. Indien de aanvaarding op enig punt of onderdeel van de aanbieding of offerte afwijkt, komt de overeenstemming pas tot stand indien de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijking.

7. Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens, tekeningen en daaruit afgeleide maatvoeringen. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen verstrekt door de verkoper, zijn zo nauwkeurig mogelijk en slechts bindend voor zover deze uitdrukkelijk worden bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt door de verkoper en kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.

Artikel 2. Prijzen en betalingen

1. De in aanbieding, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en transportkosten. Voor leveringen in België en Nederland gelden de prijzen franco, tenzij anders vermeld in de verkoop-prijslijst, aanbieding of opdrachtbevestiging van Triska.

2. Triska heeft het recht prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van grondstoffen, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst door te rekenen aan de koper, ongezien of deze voorzienbaar waren.

3. De koper is verplicht de koopprijs inclusief de kosten zoals bedoeld onder punt 1.4 binnen 30 dagen na aflevering zonder enige aftrek of verrekening te voldoen door overschrijving op het door de verkoper bij de aanbieding of op factuur vermeld bankrekeningnummer. Triska is te allen tijde gerechtigd contante betaling en vooruitbetaling te vorderen.

4. In geval van liquidatie, faillissement of gerechtelijke reorganisatie (WCO) van de koper zullen diens verplichtingen onmiddellijk en integraal opeisbaar zijn.

5. Na verstrijken van de onder 2.3 genoemde termijn zal de koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en vanaf dat moment rente verschuldigd zijn.

6. In geval van laattijdige betaling is Triska gerechtigd de levering van alle lopende verbintenissen deels of volledig op te schorten of zonder gerechtelijke tussenkomst éénzijdig te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.

7. Iedere betaling door de koper, ongeacht de grootte van het bedrag, zal steeds beschouwd worden te zijn gebeurd, in de eerste plaats in mindering op de aan Triska verschuldigde rente en invorderingskosten, vervolgens op de oudste opeisbare vordering van Triska, tenzij deze dit voorafgaand schriftelijk en uitdrukkelijk anders heeft verklaard.

Artikel 3. Levering en eigendomsvoorbehoud

1. Triska heeft het recht in gedeelten te leveren. Orders of een gedeelte daarvan, die niet direct kunnen geleverd worden, worden voor nalevering genoteerd. De koper wordt hiervan op de eerste leveringsbon in kennis gesteld.

2. Overeengekomen leveringstermijnen zullen nooit als fatale termijn kunnen worden aangemerkt. Bij overschrijding zal Triska contact opnemen met de klant.

3. De koper is verplicht de bestelde goederen af te nemen op het moment, waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment, waarop deze hem volgens de overkomst worden bezorgd.

4. De koper is verplicht bij aflevering te controleren of de kwaliteit en hoeveelheid van de afgeleverde goederen overeenstemt met wat op grond van de overeenkomst mocht verwacht worden. De koper dient geconstateerde gebreken per omgaande schriftelijk aan de verkoper mede te delen binnen de 5 kalenderdagen.

5. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Triska tot volledige voldoening van alle vorderingen die de verkoper, uit welke hoofde dan ook, op de koper heeft. De goederen mogen niet door de koper worden verpand onder welke titel dan ook, aan derden in eigendom worden overgedragen of in gebruik worden gegeven, voordat de volledige voldoening door de koper aan Triska heeft plaatsgehad.

6. De koper is gerechtigd, in het kader van een normale bedrijfsvoering, over de zaken te beschikken en door te leveren. In geval van doorverkoop van de goederen voordat de koper de koopprijs heeft voldaan, en voor de verkoper de koopprijs van zijn koper heeft ontvangen, gaat de hierdoor ontstane vordering van de koper automatisch over op Triska zonder dat hiervoor beslag hoeft worden gelegd.

7. Indien de koper zijn verplichtingen vermeld in art. 2.3 niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Triska gerechtigd de afgeleverde goederen bij koper of derden, die de goederen voor de koper houden, weg te halen of te doen weghalen, waarbij de koper verplicht is alle medewerking te verschaffen.

Artikel 4. Inhuizen

1. Standaard leveringen gebeuren franco begane grond tot aan de eerste drempel. Eventuele montage- en installatiewerkzaamheden zijn, tenzij anders overeengekomen, steeds voor rekening van de koper. Montage- en installatiewerkzaamheden en/of verwijderen van verpakking worden slechts gerealiseerd indien expliciet overeengekomen en tegen verrekening van de door verkoper te verrichten werkzaamheden.

Artikel 5. Garantie

1. De door Triska geleverde producten vallen onder de fabrieksgarantie van de fabrikant.

2. De koper kan geen beroep doen op de garantie in volgende gevallen:

• Er sprake is van normale slijtage

• Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in achtnemen van de gebruiksaanwijzing

• Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht

• Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid

3. De koper dient zijn klacht uiterlijk binnen 5 kalenderdagen kenbaar te maken aan Triska. Bij levering dienen zichtbare gebreken op de leveringsbon vermeld te worden.

4. Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.

5. Triska is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de koper of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de verkoper.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Triska is nooit aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, hieronder begrepen vertraging in de levering van goederen en/of de oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen.

2. Triska zal nooit gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Triska en de koper.

3. Indien en zover Triska zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

4. De koper vrijwaart Triska uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de koper en zijn klanten, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.

Artikel 7. Ontbinding

1. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement, vereffening of gerechtelijke reorganisatie (WCO) van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Triska het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, naar eigen keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, die Triska ten laste van de koper heeft of krijgt, direct en ineens opeisbaar.

2. Indien de koper een verstrekte opdracht annuleert voor levering, om welke reden dan ook, is hij aan Triska, tenzij Triska volledige uitvoering van de opdracht eist, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de koper bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen; alles onverminderd het recht van Triska op vergoeding wegens winstderving en de uit annulering ontstane schade. Geleverde goederen, al dan niet in oorspronkelijke verpakking of gebruikt, worden nooit teruggenomen.

Artikel 8. Betwistingen en toepasselijk recht

1. Op de overeenkomsten gesloten onder deze algemene voorwaarden van Triska is het Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen direct of indirect voorvloeiend uit een overeenkomst onder toepassing van deze algemene voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

3. Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitdrukkelijke uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980.